Audio Book – Sách nói Môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

HCMPSA Trân trọng giới thiệu đến quý độc giả hệ thống AudioBook [Sách Nói] Tư tưởng Hồ Chí Minh

1. Chương mở đầu: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập

 

 

2. Chương 1: Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh

 

 

3.Chương 2:
3.1.Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và Cách mạng giải phóng dân tộc

3.2. Cách mạng giải phóng dân tộc trong thời đại mới phải do Đảng cộng sản lãnh đạo

 

4.Chương 3:
4.1.Tư tưởng Hồ Chí Minh về CNXH và con đường quá độ lên CNXH ở Việt Nam

4.2.Con đường, biện pháp quá độ lên CNXH ở Việt Nam

 

5.Chương 4:
5.1.Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cộng sản Việt Nam

5.2.Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng cộng sản Việt Nam trong sạch, vững mạnh

 

6.Chương 5:
6.1.Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc

6.2.Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế

 

7. Chương 6: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân

 

8. Chương 7: Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức và xây dựng con người mới

 

9. Sinh viên học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Leave Comments

0394.411.939
0394411939